wtorek, 6 lipca 2010

Osoba po obu stronach krat – wiele perspektyw w spojrzeniu na osoby w rzeczywistości więziennej.

W dniach 28-29 czerwca w Górowie Iławeckim odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce osób osadzonych i osób zaangażowanych w dozór i niesienie pomocy skazanym i aresztowanym. W konferencji udział wzięli pracownicy i funkcjonariusze Służby Więziennej, księża kapelani, duchowni oraz przedstawiciele nauki bezpośrednio nie zaangażowani penitencjarnie z Polski i Ukrainy. Przeszło godzinne dyskusje podsumowujące poszczególne sesje, intensywnie ubogacały perspektywę problemów poruszanych podczas wykładów. Ważnymi kwestiami poruszanymi podczas sesji były kwestie przygotowania duchowo-religijnego kapelanów oraz pracowników i funkcjonariuszy SW.
Ks. prof. Krzysztof Guzowski i ks. dr Grzegorz Barth zainicjowali problematykę duchowego uzdrowienia i uwolnienia w życiu osób „posługującym” więziom. Przypomniano o realności rzeczywiści osobowego Zła i o roli Ducha Świętego. Myśli te zostały kontynuowane i głęboko rozwinięte w wystąpieniach ks. prof. Jarosława Moskałyka, który poszerzył je na rzeczywistość wspólnotową. Bardzo cennie przybliżył rolę wspólnoty w życiu człowieka, bez znaczenia czy jest on funkcjonariuszem czy osadzonym oraz unaocznił tak ważną rolę wspólnoty eklezjalnej i zależności stworzenia od Stwórcy, która prowadzi do własnej identyczności jako osoby stworzonej na obraz i podobieństwo Boże, i przekraczającej rzeczywistość widzialną.  Podsumowując ks. Profesor podkreślił rolę odkrywania własnej relacji do Boga najpełniej realizującą się w Kościele poprzez sakramenty. Ową realizację w swym wystąpieniu rozwiną ks. Jan Łajkosz, który ukazał znaczenie sakramentów, szczególnie chrztu, Eucharystii i pokuty w odnajdywaniu siebie w rzeczywistości więziennej. Na temat sakramentu pokuty w rzeczywistości więziennej wyjaśniał ks. Andrij Lemchuk (Czortkiw, Ukraina), podkreślił rolę wolności w przygotowywaniu się do sakramentu pokuty oraz do odczytywania sakramentu spowiedzi jako powrotu do własnej osobowej tożsamości.
Kolejne wystąpienia kapelanów z Ukrainy dotyczyły opieki duchowej i charytatywnej osób po obyciu kar. Ks. mitrat Vasyl Panteluk (Donieck, Ukraina) uszczegółowił problemy podejmowane przez kapelanów greckokatolickich dla osób opuszczających więziennie jak i trudną posługę wśród osób odbywających karę dożywocia (ks. Panteluk aktualnie posługuje w Areszcie Śledczym liczącym ok. 2700 osadzonych i w Zakładzie Karnym z 1000 skazanych, z czego ponad stu z dożywotnimi wyrokami). O. Witalij Kotyk CSsR (Kijów, Ukraina) przybliżył odpowiedzialną posługę wśród osadzonych kobiet, wśród których jest grupa osadzonych wraz z maleńkimi dziećmi. W referacie o. Kotyka wybrzmiały również problemy tychże osób: głownie etyczne, zdrowotne (m. in. HIV i zapalenie płuc) oraz problemy narkotykowe, za które zazwyczaj kobiety trafiają do jednostek penitencjarnych.
Kolejne istotne kwestie powiązane ze służbą więzienną podjęli pp. Magdalena Truchanowicz, Marta Klimas, Krzysztof Stefanowski. Referaty te przybliżyły rzeczywistość w jakiej pracuje funkcjonariusz służby więziennej, trudności i dobrodziejstwa tejże służby. Do istotnych wniosków zaliczyć należy oparte na badaniach tezy o charakterystyce osobowościowej funkcjonariuszy nie odbiegającej od normy społecznej oraz o ogromnych wymaganiach i stresogenności pracy w służbie więziennej.
Ostatnią grupą tematów były kwestie rodzinne osadzonych podjęte przez dr Adama Marzewskiego, Bożenę Ulidowską, Ewę Misztal i Monikę Stachyra. Wystąpienia te przybliżyły gamę trudności i problemów rodzinno-wychowawczych osadzonych i ich rodzin (problemy alkoholowe, przestępczość w rodzinie, przemoc itp.). A najmocniej wybrzmiały słowa dr Marzewskiego, który streszczając wypowiedzi badanych nieletnich sparafrazował je jako wołanie „ja chcę do mamy”.
Do podsumowujących wystąpień należały referat ks. Jarosława Storoniaka, który przybliżył ogromną gamę zmian natury osobowościowej, społecznej i rodzinnej doświadczanych przez człowieka w przeciągu jego życia. Zmienność osoby została ukazana na kanwie jej wewnętrznej stałości i wielowymiarowości jako osoby. Ks. Konstantyn Pantelei patriarszy referent do spraw penitencjarnych, przybliżył szeroką perspektywę więziennictwa ukraińskiego i roli w niej kapelana. Podsumowując kwestie poruszane podczas konferencji płk Andrzej Bartkiewicz dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie podkreślił, iż rzeczywistość osób po obu stronach krat, to nie tylko ok. 80 tys. osadzonych, ale i przeszło 30 tys. pracowników i funkcjonariuszy. Należy dodać, iż biorąc pod uwagę, iż w tę rzeczywistość zaangażowane są również rodziny, to zapewne w Polsce rzeczywistość po obu stronach krat może dotyczyć około 400 tys. osób.

Ks. Jarosław Storoniak